JAVNI POZIV – PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA U 2020. GODINI

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06), te Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 10/16.) Dubrovački savez športova objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA

U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA U 2020. GODINI

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika u 2020. godini.

Dubrovački savez športova objedinjuje i predlaže, a Grad Dubrovnik u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u sportu Grada Dubrovnika, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu namjenski će se rasporediti sukladno Mjerilima za vrednovanje Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 1. MEĐUNARODNA ŠPORTSKA NATJECANJA

2.TRADICIONALNE ŠPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK

 1. POTICAJNI ŠPORTSKI PROGRAMI

3.1       Potpora  perspektivnim mladim športašima

3.2       Stipendije športaša

3.3       Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja sa športašima invalidima

 1. RAZVOJNI ŠPORTSKI PROGRAMI

4.1       Školovanje kadrova

 1. PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

5.1       Športski rekviziti  i oprema

5.2       Korištenje športskih objekata

 1. PROGRAMI ŠPORTSKIH KLUBOVA

6.1       Stručni rad

6.2       Redoviti program

OSTALI PROGRAMI

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Dubrovniku, koje su članice Dubrovačkog saveza športova, a koje temeljem Zakona o športu (“Narodne novine”  broj 71/06) mogu obavljati djelatnost sporta, te iste moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,
 2. da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlašteni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima
 3. da program, projekt ili manifestacija koju prijavitelji dostave na javni poziv Grada Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,
 4. da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju iz proračuna Grada Dubrovnika
 5. da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznene djela koja su propisana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa  za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.)
 6. da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu(mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način)
 7. da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
 8. da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Dubrovačkom savezu športova, Gradu Dubrovniku te drugim institucijama i tijelima.

IV.

Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Dubrovnika podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

 • ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:
 • u prostorijama Dubrovačkog saveza športova, Liechtensteinov put 10, 20000 Dubrovnik;
 • na Internet stranici Dubrovačkog saveza športova– dubrovackisavezsportova.com
 • na Internet stranici Grada Dubrovnika –dubrovnik.hr
 • obrazac F – financijskog izvješća o utrošku namjenskih sredstava za prethodnu godinu
 • presliku osobne iskaznice odgovorne osobe
 • sadržaj programskih aktivnosti,
 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,

V.

Sportske udruge članice Djelovanje Dubrovačkog saveza športova koje ne dostave prijedloge za sufinanciranje sportskih programa, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020.godinu.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke VII. ovog Natječaja, zaključno do 25. studenog 2019. godine.

Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

VII.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

DUBROVAČKI  SAVEZ ŠPORTOVA, LIECHTENSTEINOV PUT 10, 20 000 DUBROVNIK; S NAPOMENOM:

“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA U 2020. GODINI ”.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon: 020/331-023 il putem e-maila: [email protected]

VIII.

Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba Grada Dubrovnika u športu u 2020. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Alen Bošković, glavni tajnik DSŠ

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6

OBRAZAC 7