Javni poziv 2022.

Na temelju članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) ,
Odluke Grada Dubrovnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i
druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 10/16.) te Programa
javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu, Pravilnika o mjerilima i kriterijima za
vrednovanje Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika sukladno čl.46 Statuta Dubrovačkog
saveza športova, Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE/PRIJAVU ŠPORTSKIH PROGRAMA U PODRUČJU
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU

I.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda/prijava za provedbu Programa javnih
potreba u športu Grada Dubrovnika u 2022. godini.
Dubrovački savez športova objedinjuje i predlaže, a Grad Dubrovnik u propisanoj proceduri
utvrđuje te donosi Program javnih potreba u sportu Grada Dubrovnika, zajedno s godišnjim
proračunom.
II.
Sredstva osigurana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu namjenski će se rasporediti
sukladno Pravilniku o mjerilima i kriterijima za vrednovanje Programa javnih potreba u športu Grada
Dubrovnika za 2022 g., za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

1. MEĐUNARODNA ŠPORTSKA NATJECANJA
2. TRADICIONALNE ŠPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK
3. POTICAJNI ŠPORTSKI PROGRAMI
3.1 Potpora perspektivnim mladim športašima
3.2 Stipendije športaša
3.3 Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja sa
športašima invalidima
4. RAZVOJNI ŠPORTSKI PROGRAMI
4.2 Školovanje kadrova
5. PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA
5.1 Športski rekviziti i oprema
5.2 Korištenje športskih objekata
6. PROGRAMI ŠPORTSKIH KLUBOVA
6.1 Stručni rad
6.2 Redoviti program
7. OSTALI PROGRAMI

III.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u
Gradu Dubrovniku, koje su članice Dubrovačkog saveza športova, a koje temeljem Zakona o športu
(“Narodne novine” broj 71/06) mogu i obavljaju djelatnost sporta, te iste moraju ispunjavati slijedeće
uvjete:
1. da su prijavitelji upisani u Registar udruga (Prilaže se rješenje o upisu u Registar udruga
uz uvjet da su tijela upravljanja u mandatu – za one koji nisu dobili novo rješenje vezano
uz prijavu promjena odgovornih osoba (istek mandata tijela upravljanja), prilaže se
potvrda o predanom zahtjevu za upis promjena u Registru udruga
2. da je upisan u Registar neprofitnih organizacija (Prilaže se dokaz o upisu u registar
neprofitnih organizacija)
3. da je upisan u Registar sportskih djelatnosti
4. da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti
prijavitelja, ovlašteni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i
kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i
zakonskim propisima
5. da program, projekt ili manifestacija koju prijavitelji dostave na javni poziv Grada
Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih
potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima,
odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,
6. da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o
sufinanciranju iz proračuna Grada Dubrovnika
7. da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa,
projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje
ili kaznene djela koja su propisana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge („Narodne novine“, br. 26/15.)
8. da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog
izvješća o radu za proteklu godinu(mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način)
9. da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja
članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
10. da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Dubrovačkom savezu športova, Gradu
Dubrovniku te drugim institucijama i tijelima.

IV.
Ponuda/prijava za provedbu Programa javnih potreba Grada Dubrovnika podnosi se u pisanoj
formi i Uz prijavu mora obvezno biti priložena sljedeća dokumentacija:
• ispunjeni obrasce upitnika koji se mogu podići:
– u prostorijama Dubrovačkog saveza športova, Liechtensteinov put 10, 20000 Dubrovnik;
– na Internet stranici Dubrovačkog saveza športova– www.dubrovackisavezsportova.com
– na Internet stranici Grada Dubrovnika –www.dubrovnik.hr
• obrazac F – 1 Obrazac planiranih rashoda temeljem Programa javnih potreba u športu Grada
Dubrovnika za prethodnu godinu
• presliku važećih rješenja o upisu u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija te Registar
sportskih djelatnosti Republike Hrvatske kao i presliku važećih upisa promjena u navedene
registre, ukoliko iste postoje,
• potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi – original ne stariji od 30
dana od dana podnošenja prijave ili ispis knjigovodstvene kartice PKK poslovnog subjekta
(ovjeren od strane odgovorne osobe),
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka protiv odgovorne osobe udruge, s tim da uvjerenje ne
smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva,
• obrazac F – 2 Obrazac planiranih prihoda i rashoda temeljem Programa javnih potreba u športu
Grada Dubrovnika za 2022 godinu, prijavitelji dostavljaju po odobravanju Programa, odnosno
prilikom potpisivanja Ugovora kao sastavni dio istog.

V.
Športske udruge članice Djelovanje Dubrovačkog saveza športova koje u propisanom
vremenskom roku ne dostave prijedloge za sufinanciranje športskih programa, ne mogu participirati
niti u jednom segmentu Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022.godinu.

VI.
Ponude/prijave za sufinanciranje športskih programa, se dostavljaju poštom preporučeno ili
neposrednom dostavom na adresu iz točke VII. ovog Natječaja, zaključno do 08. studenog 2021.
godine.
Ponude/prijave za sufinanciranje športskih programa, s nepotpunim podacima, neće se
razmatrati niti uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022.
godinu.

VII.
Ponude/prijave Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni
naziv/ime i adresa ponuditelja/prijavitelja, na adresu:
DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA, LIECHTENSTEINOV PUT 10, 20 000 DUBROVNIK;
S NAPOMENOM:
“PONUDA/PRIJAVA ZA PROVEDBU ŠPORTSKIH PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU ”.
Za dodatne informacije obratiti se na telefon: 020/331-023 il putem e-maila:
d[email protected]

VIII.
Sve športske udruge čije ponude/prijave športskih programa budu prihvaćene i uvrštene u
Program javnih potreba Grada Dubrovnika u športu za 2022. godinu o istome će biti obaviještene
pisanim putem.
Podnositelji ponuda/prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na
propisani način bit će obaviješteni o neodobravanju financijske potpore zbog formalnih razloga.

IX.
Sa podnositeljima ponuda/prijava kojima se odobri financijska potpora, Dubrovački savez
športova će potpisati ugovor o sufinanciranju za navedenu programsku godinu.
Financijska potpora će potpisnicima ugovora biti doznačavana sukladno dinamici realizacije
proračunskih sredstava i na način određen ugovorom o financiranju.

Glavni tajnik:
Alen Bošković

JAVNI POZIV 2022.

Upute za podnositelje Javni poziv DSS 2022.g

OBRAZAC A PROGRAM 2022 PDF

OBRAZAC A PROGRAM 2022

OBRAZAC B1 PROGRAM 2022 PDF

OBRAZAC B1 PROGRAM 2022

OBRAZAC B2 PROGRAM 2022 PDF

OBRAZAC B2 PROGRAM 2022

OBRAZAC C PROGRAM 2022 PDF

OBRAZAC C PROGRAM 2022

OBRAZAC D PROGRAM 2022 PDF

OBRAZAC D PROGRAM 2022

OBRAZAC E PROGRAM 2022 PDF

OBRAZAC E PROGRAM 2022

OBRAZAC F1 PROGRAM 2022 PDF

OBRAZAC F1 PROGRAM 2022

OBRAZAC F2 PROGRAM 2022 PDF

OBRAZAC F2 PROGRAM 2022