PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA ZA 2018.

Na temelju članka 74. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj . siječnja 2018., donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA ZA 2018.

UVOD

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu. Stoga Grad Dubrovnik sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira športsku djelatnost, a Programom javnih potreba u športu, Grad Dubrovnik iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.

Šport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, te gospodarskom razvoju društva. Bavljenje športom, njegova promidžba športskim priredbama i postizanjem vrhunskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u šport, a održavanje tradicionalnih športskih priredbi od posebne važnosti za grad Dubrovnik pridonosi i raznolikosti turističke ponude. Šport je društvena djelatnost koja uspješno promovira Grad Dubrovnik na raznim natjecanjima u Republici Hrvatskoj te kroz razna međunarodna natjecanja na kojima uspješno, pojedinačno ili ekipno, nastupaju dubrovački športaši.

Grad Dubrovnik športsku djelatnost sufinancira sredstvima gradskog proračuna, kroz Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnik, sukladno članku 76. stavak 4. i 6. Zakona o športu (Narodne novine 71. od 26. lipnja 2006. godine)

Javne potrebe u športu, sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o športu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to:

 1. poticanje i promicanje športa
 2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata
 3. djelovanje športskih udruga i športskih saveza
 4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita športaša,
 5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,
 6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Grad Dubrovnik
 9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

Dubrovački savez športova kao zajednica športskih udruga Grada Dubrovnika, sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o športu predlaže Program javnih potreba u športu Gradonačelniku i Upravnom odjelu za obrazovanje, šport,socijalnu skrb i civilno društvo koji prijedlog upućuju Gradskom vijeću na usvajanje, te se nakon usvajanja utvrđuje Program i Financijski plan javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018.

Sredstva proračuna namijenjena financiranju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika izdvajaju se temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, na račun Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju Programa.

PROGRAMSKI CILJEVI

Programski ciljevi dubrovačkog športa u 2018. godini temelje se na unaprjeđenju razvoja športskog sustava, u čemu vrhunski i kvalitetni šport treba biti poticajan ukupnom razvoju Grada Dubrovnika, a to znači da treba poduzeti sve da se ta razina sačuva i unaprijedi, te da se športskim djelovanjem nastave uspjesi dubrovačkih športaša na državnim, europskim, svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama. Za ostvarivanje postavljenih programskih ciljeva bitna su tri osnovna zadatka: potpora razvoju mladih perspektivnih športaša u klubovima i športskim školama; potpora vrhunskim kolektivima i pojedincima, koji su zapravo športsko lice Grada na nacionalnom i međunarodnom planu i promidžbom športa doprinose njegovom razvoju, te poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece, mladeži i građana.

Polazno programsko određenje u ostvarivanju ciljeva je podmirenje zahtjeva vrhunskog športa koji je promicatelj gradskog i nacionalnog športa i potrebe jačeg unaprjeđenja tradicionalnih dubrovačkih športova na vodi i moru te drugih razvijenih kvalitetnih športova za koje vlada javni interes i zajedničkih potreba u športu radi očuvanja i razvoja cjelovitosti sustava športa.

Programski ciljevi su:

 • ulaganja u razvoj mladih športaša

Ulaganje u športski razvoj mladih provodi se kroz rad športskih škola i mlađih selekcija klubova uz nadzor stručnog kadra radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta za postizanje boljih i većih športskih rezultata. Poticanje što većeg broja mladih da se uključe u različite športske programe i mogućnost selektiranja onih koji svojim motoričkim sposobnostima imaju preduvjet za bavljenjem vrhunskim športom. Provedbom športskih programa u klubovima omogućiti natjecateljski kontinuitet svih dobnih skupina športaša i mogućnost napredovanja i športskog usavršavanja. Osnova za odabir nadarenih mladih športaša je u kvaliteti stručnog trenerskog kadra koje klub posjeduje.

 • stručni rad u športu

Prvi preduvjet da bi se mladi športaši pravilno i uspješno razvijali je kvalitetan stručni rad i stručnost trenera koji svakodnevno rade na njihovom športskom obrazovanju. Ujedno stručni rad je jedan od najvažnijih elemenata u klupskoj hijerarhiji i temelj je svakog kluba koji želi ulagati i stvarati športaše. Zadaća Dubrovačkog saveza športova je sufinancirati stručni rad trenera u klubovima koji imaju razrađen sustav mlađih selekcija koje se natječu u obveznom sustavu natjecanja. Programski cilj Saveza obuhvaća i stručno usavršavanje te školovanje trenera u funkciji razvoja postojećeg trenerskog kadra dubrovačkog športa.

 • očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete

Očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete u Gradu Dubrovniku kao programski cilj zahtjeva ostvarenje športskih programa klubova kroz adekvatno i optimalno korištenje športske infrastrukture kao i osiguravanja sredstava iz Programa javnih potreba u športu za sufinanciranje klubova, kako bi se održao njihov kvalitativni nivo. Potrebno je u suradnji s Gradom Dubrovnikom planirati budući razvoj športske infrastrukture čime bi se zadovoljile potrebe i uvjeti za kvalitetniji rad športskih klubova. Vrhunski šport i dubrovački športaši su prepoznata vrijednost na svim velikim športskim događajima, te potiču ukupni razvoja športa i doprinose promidžbi i ugledu Dubrovnika i Hrvatske.

 • ulaganja u razvoj kvalitetnih i tradicionalnih dubrovačkih športova

Ovaj programski cilj nadopunjuje prethodni, a prvenstveno se odnosi na športove na vodi i moru, te kvalitetne športove u Gradu Dubrovniku. Razvoj ovih športova i klubova, te uspjesi športaša preduvjet se za širenje postojeće športske baze.

 • poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece i mladeži te građana

Stručan rad trenera u klubovima, kvalitetni i vrhunski rezultati športaša privlače i veći interes mladih za bavljenje športom. Cilj je šport programski približiti djeci i mladima kroz što veći broj športskih aktivnosti, razvoj novih športskih grana i još bolju komunikaciju sa športskim udrugama razvojem informatičkih aktivnosti Saveza. Krajnji cilj je proširiti bavljenje športom na sve dobne skupine građana Grada Dubrovnika i tako stvoriti uvjete za veći broj rekreativaca.

ŠPORTSKI PROGRAMI

Športski su programi podijeljeni u osam točaka. To su: Međunarodna športska natjecanja, Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad Dubrovnik, Poticajni športski programi, Razvojni športski programi, Programi od zajedničkog interesa, Programi športskih klubova, Djelovanje dubrovačkog saveza športova dok je zadnja točka Ostali programi/Programska pričuva.

MEĐUNARODNA ŠPORTSKA NATJECANJA

Program podržava sudjelovanje dubrovačkih športaša, posebno mlađih uzrasta, na međunarodnim natjecanjima. Sufinanciraju se nastupi na raznim međunarodnim turnirima i regatama na kojima se natječu dubrovački športaši u svrhu priprema ili održavanja dugogodišnje uspješne suradnje s raznim športskim klubovima u inozemstvu. Važnost kontinuiranog održavanja ovakvih športskih priredbi je u tome što na takvim međunarodnim natjecanjima športaši stječu važna športska i kulturna iskustva, a to se posebice odnosi ma mlađe dobne uzraste. Suradnja dubrovačkih klubova sa raznim inozemnim športskim društvima i klubovima pridonosi i uspješnom prezentiranju Grada Dubrovnika izvan granica Hrvatske.

TRADICIONALNE ŠPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK

Program podržava sufinanciranje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad u svrhu unapređenja dubrovačkog športa. Održavanje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik osigurava i turističku promidžbu dolaskom velikog broja inozemnih športaša i športskih djelatnika. Dubrovački šport može kroz ovakve športske priredbe pridonijeti boljem razvoju športsko rekreativnog turizma. Od važnosti je zadržati i još više poticati ove programe kako bi međunarodno športsko djelovanje klubova i ubuduće zadržalo status od posebnog interesa za Grad Dubrovnik.

POTICAJNI ŠPORTSKI PROGRAMI

Poticajni športski programi podržavaju stipendiranje športaša te pomažu u razvoju mladih perspektivnih športaša i mladih športaša s invaliditetom. Točku sačinjavaju: „Potpora perspektivnim mladim športašima“, „Stipendije športaša“ te „Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja s športašima s invaliditetom“. Za kvalitetnu provedbu ove programske točke za korisnike su zadana pravila i razrađena mjerila.

Potpora perspektivnim mladim športašima

Športski program „Potpora perspektivnim mladim športašima“ sačinjava jedan od četiri osnovna programska cilja Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, a to je ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete dubrovačkog športa.

Za kvalitetnu provedbu ove programske točke za korisnike su zadana sljedeća pravila :

 1. Financiranje programa perspektivnim sportaša vrši se na temelju mjerila i normativa donesenih za točku „ Poticajni športski programi“.
 2. Sredstva su namijenjena isključivo dubrovačkim športašima u sastavu dubrovačkih klubova, a iznimno dubrovačkih športaša u sastavu nacionalnih reprezentacija, ako se dokaže opravdanost za dubrovački šport i to u športovima pojedinačnog karaktera.
 3. Program se usklađuje sa proračunskim mogućnostima sukladno programskoj orijentaciji Dubrovačkog saveza športova za tekuću godinu.
 4. Kriterije za odabir perspektivnih sportaša pojedinog športa utvrdio je Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova, te se na osnovu istih pravi se popis perspektivnih športaša koji se uvrštavaju u programsku točku.
 5. Klub je dužan dostaviti i programe rada svojih perspektivnih mladih športaša za tekuću godinu koji su ušli u program.
 6. Program „Potpora perspektivnim mladim športašima“ vrednuje se na temelju zadanih mjerila, a realizira se na temelju podnesenog zahtjeva. Sredstva se doznačavaju na račun kluba koji ih dalje dostavlja krajnjem korisniku ili na račun samog kandidata ukoliko se procjeni da je to potrebno.
 7. Svaki zahtjev upućen od strane kluba mora sadržavati:

– ime i prezime korisnika financijskih sredstava programske točke
– cilj i svrhu programa
– kratki opis programa
– specifikaciju troškova

 1. Nakon realiziranog programa podnositelj zahtjeva dužan je Dubrovačkom savezu športova dostaviti izvješće o realizaciji programa ili u protivnome prestaje biti korisnikom ove programske točke.

Savez kroz kriterijske tablice prati potencijalne kandidate, a zahtjeve za sufinanciranjem športskog programa podnose klubovi predloženih športaša. Ukoliko je kandidat u sustavu praćenja, odnosno ima osigurana sredstva od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, klub je dužan u zahtjevu navesti i dostaviti popis tih programa te športaš može konkurirati samo za onaj program koji se ne podudara sa navedenim programima HOO-a.

 • Natjecateljski programi perspektivnih mladih športaša

Temeljem mjerila i zadanih normativa (prijevoz i smještaj), potencijalnim korisnicima ove točke Programa odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje sudjelovanja na domaćem i međunarodnom natjecanju sukladno podnesenom zahtjevu. Sredstva će se realizirati temeljem zahtjeva za svaku pojedinu akciju u suradnji sa Savezom, a korisnici su dužni nakon natjecanja dostaviti izvješće. S tim u vezi, potrebna je kvalitetna izrada dvogodišnjih i četverogodišnjih programa treninga, priprema i nastupa, za čiju su izradu opet potrebni educirani kadrovi. Bolja povezanost sa Hrvatskim olimpijskim odborom, koji također prati najdarovitije mlade športaše kroz program individualne skrbi o perspektivnim športašima, omogućilo bi precizniji pristup u planiranju financiranja dubrovačkih perspektivnih mladih športaša. Jednako tako, važna je suradnja i sa obrazovnim institucijama (osnovne i srednje škole), kako bi športaši mogli pratiti obvezne obrazovne programa, jer je to od izuzetne važnosti u ukupnom životu i radu perspektivnog mladog športaša.

Odluku o korisnicima programske točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 • Stipendije perspektivnim mladim športašima

Program podržava i planira financijska sredstva za stipendije perspektivnim mladim športašima upotrebom zadanih mjerila i parametara. Odluku o korisnicima točke Stipendije perspektivnim mladim športašima donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova

STIPENDIJE ŠPORTAŠA

 • Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a:

Program podržava osiguranje dijela sredstava za stipendije vrhunskih športaša u skladu s rješenjima HOO-a o kategorizaciji vrhunskih športaša. Planirana financijska sredstva za stipendije športaša utvrđuju se upotrebom zadanih mjerila i normativa.

Odluku o stipendijama športaša donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

RAD S OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA KOJE SE ŽELE BAVITI ŠPORTOM I SURADNJA SA ŠPORTAŠIMA S INVALIDITETOM

Programska točka „Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja sa športašima s invaliditetom, predviđena je da pomaže u športskom radu toj kategoriji športaša. U stručnoj službi Dubrovačkog saveza športova djeluje Marko Sentić, bivši vrhunski športaš koji je zadužen za aktivnu suradnju s osobama s posebnim potrebama, te športašima s invaliditetom dok dodatno aktivno surađuje sa judo klubovima pri usavršavanju judo športa.

Programom se želi omogućiti da se udrugama koje se bave takvim pedagoškim radom olakša športsko djelovanje kao i korištenje termina u malom bazenu u Gružu.

Daljnjim kvalitetnim razvojem ovog programa želi se unaprijediti njihova bolja socijalizacija u športsku obitelj Grada Dubrovnika. Također Program podržava razvoj natjecateljskog paraolimpijskog športa. Programi će se planirati u financijskom planu sukladno potrebama športaša s invaliditetom.

 • Redoviti športski programi športaša s invaliditetom (natjecateljski program i stručni rad)

Kao i u prethodnoj točki Programa, tako se i ovdje temeljem mjerila i zadanih normativa (prijevoz i smještaj), potencijalnim korisnicima odobravaju financijska sredstva za sufinanciranje sudjelovanja na domaćem i međunarodnom natjecanju sukladno podnesenom zahtjevu.

Odluku o korisnicima programske točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 • Stipendije perspektivnih mladih športaša s invaliditetom

Program podržava i planira financijska sredstva za stipendije perspektivnim mladim športašima invalidima upotrebom zadanih mjerila i parametara.

Odluku o sufinanciranju krajnjih korisnika športskih programa programske točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

RAZVOJNI ŠPORTSKI PROGRAMI

Točku sadržavaju programske zadaće za kvalitetniji razvoj dubrovačkog športa: Organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića Grada Dubrovnika, Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša, Promidžbena djelatnost, Informatičku djelatnost u športu.

OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA GRADA DUBROVNIKA

Program podržava organizaciju 17. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske, kojeg u cijelosti organizira Dubrovački savez športova. Na Olimpijskom festivalu sudjelovat će dječji vrtića Grada Dubrovnika, a najuspješnija dva vrtića nastupit će na županijskoj završnici. Mali natjecatelji koji sudjeluju na ovoj športskoj priredbi u duhu olimpizma se nadmeću u nekoliko disciplina, te tako razvijaju športsku kulturu u duhu fair playa.

ŠKOLOVANJE KADROVA

Osnova za razvoj športa, posebno mlađih uzrasnih kategorija, je kvalitetan trenerski kadar. To je ujedno i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog športskog saveza, a podrazumijeva podupiranje mladih, perspektivnih i motiviranih trenera u školovanju i daljnjem stručnom usavršavanju. Program osigurava troškove semestralnih kotizacija kandidata za zvanje višeg športskog trenera (izvanredni studij) na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu te troškove kotizacija za stručno usavršavanje na športskim akademijama u organizaciji nacionalnih športskih saveza.

Program podržava i stipendiranje športaša na Visokom školom za sportski menadžment “Aspira” iz Splita. Odluku o stipendistima te namjeni i rasporedu sredstava donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

PROMIDŽBENA DJELATNOST

 • Športski godišnjak

Program podržava izdavanje već tradicionalnog dubrovačkog športskog godišnjaka, gdje su prikupljeni podaci o svim nastupima i uspjesima športaša kroz godinu. Promidžbena djelatnost također je vezana za sređivanje arhivske građe o dubrovačkom športu i ostale aktivnosti važnih za promociju dubrovačkog športa.

 • Informatička djelatnost u športu
  Program podržava redovito ažuriranje, obradu podataka i informatičku podršku za korištenje softverskih programa za pripremu aplikacije Informatičkog sustava Saveza, čime se omogućuje kvalitetnije praćenje športskih programa klubova.

SVEČANOST PROGLAŠENJA NAJUSPJEŠNIJIH DUBROVAČKIH ŠPORTAŠA

Program podržava tradicionalnu svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša koju organizira Dubrovački savez športova. Ova svečanost je prigoda za okupljanje i druženje dubrovačkih športaša uz podsjećanje na športske uspjehe u protekloj godini.

PROGRAMI HOO I ŠPORTSKIH ZAJEDNICA (PROGRAM AKTIVNE ZAJEDNICE ZA 2018.)

Program „Aktivne zajednice“ provodi se sa svrhom poticanja razvoja športa u zajednicama. Program se provodi u suradnji sa športskim zajednicama koje se aktivno zalažu za stvaranje osnovnih materijalnih uvjeta za rad sa športašima. Hrvatski olimpijski odbor potiče razvoj športa u zajednicama na način da dodjeljuje inicijalnu novčanu potporu za ulaganje u osnovne materijalne uvjete za razvoj športa u zajednicama. Ovim programom daje se potpora stvaranju osnovnih materijalnih uvjeta za rad sa športašima. Korisnici ovog programa mogu biti športski klubovi koji kontinuirano tijekom čitave godine rade sa mladim športašima koji su registrirani u športskom klubu i natječu se za svoj športski klub. Da bi predloženi korisnik mogao ući u razmatranje za dodjelu novčane potpore, mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:

 1. športski klub mora imati amaterski status;
 2. športski klub mora biti registriran za obavljanje športske djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima:
 3. športski klub mora biti učlanjen u nacionalni športski savez – punopravnu članicu Hrvatskog olimpijskog odbora;
 4. športski klub mora biti učlanjen u gradsku ili općinsku športsku zajednicu koja je član županijske športske zajednice – punopravne članice Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno ako se radi o manjoj sredini ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako je športski klub – kandidat za korištenje programa član pripadajućeg saveza istog športa grada i/ili županije, a koji je učlanjen u pripadajuću športsku zajednicu.

Športske zajednice predlažu korisnike ovog programa Hrvatskom olimpijskom odboru. Ova točka nije planirana Financijskim planom a može se sufinancirati iz Programske pričuve ukoliko za to bude dovoljno sredstava. Odluku o sufinanciranju donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

PROJEKT „ODABERI ŠPORT“

Športski program „Projekt Odaberi šport“, promiče športsku kulturu i olimpijska načela, te uz demonstraciju pojedinih športova i uz gostovanje poznatih športaša motivira uključivanje djece u šport. Cilj je djecu motivirati i educirati tako da i sama, zajedno s roditeljima, odaberu šport koji će im najviše odgovarati.

Osnovna vodilja je tjelesna aktivnost, tj. tjelesno vježbanje kroz dimenziju športa kao zaštita zdravlja, osnove svih ljudskih djelatnosti. Program motivira, educira i pomaže djeci trećeg razvojnog razdoblja od 1.- 4. razreda da pronađu optimalni način kontinuiranog vježbanja, tj. šport u kojem će uživati i dobro se zabaviti, stvarajući pozitivnu naviku tjelesnog vježbanja od rane mladosti do duboke starosti te tako razvijati svijest o športskoj kulturi kao jednom od temelja kvalitetnog društva.

Dubrovački savez športova sudjeluje u razvoju projekta te se planira organizacija športske priredbe za predškolski uzrast čime bi se program usmjerio ka djeci te dobi u svrhu najranijeg upoznavanja sa raznim vrstama športova. U tome će im pomoći serijal knjiga „Mali športaši“ nudeći im preporuke kod odabira. Program je pod potporom HOO-a, te bi trebao biti poveznica između osnovnih škola i uključivanja u športske klubove, s ciljem poticanja aktivnosti kod djece, tj. tjelesnog vježbanja kao zaštita zdravlja, osnove svih ljudskih djelatnosti.

Ova točka nije planirana Financijskim planom a može se sufinancirati iz Programske pričuve ukoliko za to bude dovoljno sredstava.

Odluku o sufinanciranju donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Programe od zajedničkog interesa čine; Zdravstvena zaštita športaša, Školovanje kadrova, Športski rekviziti i oprema, Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini i Korištenje športskih objekata.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠPORTAŠA

 • Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović

Program osigurava preventivnu zaštitu športaša, sistematske preglede i ocjenu sposobnosti bavljenja športom za sve registrirane športaše članica Dubrovačkog saveza športova. Zakonska obaveza svih športaša u sustavu natjecanja je šestomjesečni liječnički pregled.

Zdravstvena zaštita športaša osigurana je u okviru zdravstvene ambulante dr. športske medicine Jadranka Madunovića.

 • Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša

Program planira i podržava rehabilitaciju športaša, obavljanje terapija za saniranje športskih povreda pod stručnim nadzorom fizioterapeuta Tonija Zoranića. Klubovima i športašima se omogućava korištenje fizioterapeutske usluge kako bi se što prije vratili u trenažni i natjecateljski proces.

ŠPORTSKI REKVIZITI I OPREMA

Sufinancira se nabavka športskih rekvizita i opreme u skladu s financijskim mogućnostima. Pri planiranju i provedbi športskog programa klubova te treniranju športaša nužna je odgovarajuća športska oprema, odnosno potrebni rekviziti koji ovise o tehnologiji športa.

Odluku o financijskoj potpori za športske rekvizite i opremu donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH ŠPORTSKIH REZULTATA OSTVARENIH U PROTEKLOJ GODINI

Športski sustav godišnje se valorizira kroz uspješnost športskog rada, odnosno postignute rezultate športaša koji sudjeluju na državnoj i međunarodnoj razini. Ovom se programskom točkom novčano stimulira klubove koji tijekom godine najuspješnije predstavljaju gradski i hrvatski šport, s posebnim naglaskom na velika međunarodna natjecanja na kojima se natječu dubrovački športaši. Nagrađuju se vrhunski rezultati pojedinaca i športskih klubova koji samim time dostojanstveno pridonose ugledu športa Grada Dubrovnika. Stimulira se i stručni rad, osobito najuspješnijih trenera koji su svojim radom pridonijeli ostvarenju uspješnih postignuća svojih športaša.

Program će se izvršiti u skladu s mogućnostima gradskog Proračuna, a odluku o raspodijeli financijskih sredstava namijenjenih za ovaj program, donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA

Postojeća športska infrastruktura ne zadovoljava sve potrebne uvjete za kontinuirani športski rad klubova. To se posebno odnosi na dvoranske športove kojima nedostaju potrebni termini za treninge mlađih selekcija. U suradnji s Gradom Dubrovnikom pojedinim klubovima djelomično je omogućeno korištenje školskih športskih dvorana u večernjim terminima čime se pomaže rad športskih klubova. Ovom programskom točkom podržava se suradnju s ostalim športskim objektima na dubrovačkom području u kojima klubovi treniraju.

Odluku o korisnicima ove točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

PROGRAMI ŠPORTSKIH KLUBOVA

Programe športskih klubova sačinjavaju dvije stavke:

– Troškovi obveznog sustava natjecanja
– Stručni rad u športu.

Ovom se programskom točkom planski određuju financijska sredstva za klubove članice Saveza, sufinancirajući njihov tekući godišnji rad. Športskim klubovima se sufinancira nastupanje na obveznim državnim prvenstvima i kup natjecanjima. Sukladno mjerilima za vrednovanje Programa planiraju se sredstva za redovito sufinanciranje stručnog rada.

Sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Dubrovnika (KLASA: 620-01/14-01/01, URBROJ: 2117/01-01-14-2) kojim se propisuje tehnika mjesečnih pravdanja dodijeljenih sredstava, svakom se pojedinom športskom klubu doznačavaju sredstva za stručni rad trenera u skladu sa Financijskim planom programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018. godinu – točka 6. Programi športskih klubova – stručni rad.

 1. Dubrovački savez športova dužan je početkom svakog mjeseca proračunske godine dostavljati zahtjev Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u tablici gdje su navedeni svi klubovi koji temeljem ove točke imaju rashod vezan za stručni rad trenera
 1. Svaki športski klub koji je naveden u gore spomenutoj tablici dužan je do konca tekućeg mjeseca opravdati iznos dodijeljen za stručni rad trenera i to na način da se Dubrovačkom savez športova dostavi:

– Ovjerena potvrda primitka sredstava za stručni rad trenera na žiro račun kluba

– Datum/datumi uplate sredstava na tekući/žiro račun trenera za stručni rad, poimenično za svakog trenera (kopije JOPPD obrazaca za svakog trenera). Klubovima se dostavlja odgovarajući obrazac.

 1. Dubrovački savez športova dužan je dostavljati sistematiziranu (ukupnu) tablicu opravdanih rashoda za stručni rad trenera i to najkasnije do zahtjeva za slijedeći mjeseca Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.
 1. Športskom klubu koji ne opravda dodijeljena sredstva za stručni rad trenera na propisani način Dubrovačkom savezu športova, obustavit će se slijedeća dotacija proračunskih rashoda Proračuna Grada Dubrovnika, glava 400, Šport.

Stručnim se radom podiže razina kvalitete pojedinog kluba, koji u konačnici rezultira stvaranjem seniorskih momčadi sastavljenih od dubrovačkih športaša. Klupski se rad također prenosi i na poboljšanje kvalitete života i razvoja kod mladih koji su pod nadzorom takvog stručnog rada. Takav je pristup osnova za razvoj športa, a posebno mlađih uzrasnih kategorija u svim športskim granama.

Sufinanciranje stručnog rada odobrava se športskim klubovima prve tri kategorije.

Športski klubovi i udruge su podijeljeni u četiri kategorije Dubrovačkog saveza športova:

 • I Kategorija – vrhunski šport

/Klubovi međunarodne razine i kvalitete/

Uvjeti: I stupanj natjecanja u državnom prvenstvu s visokim rezultatima svih kategorija, sudjelovanje športaša u reprezentativnim državnim selekcijama, klubovi koji se natječu u razvijenim i složenim sustavima natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini, sustav natjecanja mlađih kategorija, osiguran športski objekt, stručno kadrovska ekipiranost, visoka organiziranost kluba, duga tradicija, veliki interes gledatelja i medijska popularnost te klubovi koji doprinose promidžbi i ugledu Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske.

I kategoriju čini 1 klub – Vaterpolski klub “Jug CO”

II Kategorija – kvalitetni šport

/ Klubovi nacionalne razine i kvalitete – nositelji kvalitete/

Uvjeti: Klubovi momčadskih i ekipnih športova koji redovito nastupaju u razvijenim i složenim sustavima natjecanja I i II stupnja liga natjecanja u državnom prvenstvu te klubovi koji redovito nastupaju u obveznom sustavu sa svim selekcijama u športu koji ima više od četiri stupnja ligaškog natjecanja, neovisno o tome u kojem se stupnju natječu. Klubovi iz športova pojedinačnog karaktera čiji športaši redovito nastupaju u I stupnju prvenstvenih i kup sustava natjecanja nacionalnih saveza i međunarodnih asocijacija (turniri, regate, utrke) te imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika.

Klubovi koji imaju dugu tradiciju športa u Gradu Dubrovniku, interes kod medija i gledatelja, osiguran športski objekt, osiguran stručni kadar te dobru organiziranost kluba. Uz navedene uvjete klubovi II kategorije imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika. Neovisno o stupnju natjecanja, status nositelja kvalitete mogu imati klubovi koji jedini predstavljaju športsku granu i za koje vlada javni interes, a imaju dugu tradiciju djelovanja (športovi na vodi i na moru) te su od posebnog interesa za Grad. Zbog različitosti športova i razlika u sustavu natjecanja, te vrednovanja troškova obveznog sustava natjecanja nositelji kvalitete razvrstani su u grupe športova:

 • momčadski i ekipni športovi,
 • pojedinačni športovi
 • športovi na vodi i moru.

II kategoriju čini 16 klubova:

 1. a) Momčadski i ekipni športovi – (Košarkaški klub ”Dubrovnik”, Ženski košarkaški klub “Ragusa”, Ženski odbojkaški klub “Dubrovnik 06”, Malonogometni klub “Square”, Rukometni klub HM “Dubrovnik” i Nogometni klub “Gošk Dubrovnik 1919”);
 2. b) Pojedinačni športovi – (Auto klub “Dubrovnik racing“, Judo klub “Dubrovnik 1966.”, Stolnoteniski klub “Libertas Marinkolor”, Šahovski klub “Dubrovnik”, Streljačko društvo “Dubrovnik” i Športski teniski klub “Dubrovnik”);
 3. c) Športovi na vodi i moru – (Plivački klub “Jug”, Jedriličarsko klub “Orsan”, Veslački klub “Neptun” i Ronilački klub “Dubrovnik”).
 • III Kategorija – nacionalni i regionalni rangovi

/Klubovi nacionalne razine i regionalne kvalitete/

III kategoriju čine športovi, gradski športski savezi, klubovi i športske udruge koji su stabilizirali svoj razvoj, a natječu se u II, III ili nižem nacionalnom razredu ili slabije razvijenom sustavu natjecanja sa osiguranim skromnijim uvjetima za rad, imaju osiguran stručni kadar i osiguran rad sa mlađim uzrasnim kategorijama.

III kategoriju čini ukupno 17 klubova i 1 savez:

(Atletski klub “Dubrovnik”, Ženski nogometni klub “Ombla”, Badmintonski klub “Aedium”, Judo klub Dubrovnik”, Odbojkaški klub “Nova Mokošica”, Ženski rukometni klub “Dubrovnik”,Gimnastički klub “Dubrovnik”, Ženski vaterpolski klub “Jug”, Hrvatsko planinarsko društvo “Dubrovnik”, te Boćarski savez Grada Dubrovnika : Boćarski klub “Hidroelektrana”, Boćarski klub “Gromača”, Boćarski klub “Komolac”, Boćarski klub “Petka, Športsko boćarsko društvo “Strijelac”, Boćarski klub “Osojnik”, Boćarski klub “Montovjerna”, Boćarski klub “Ombla”, Boćarski klub “Hajduk”, Boćarski klub “ Bosanka” Boćarski klub “ Orašac”)

 • IV Kategoriju – organizirani šport gradske razine

/ Klubovi nacionalne, regionalne i gradske razine te športska rekreacija s naznakama športa i športske rekreacije/

Ovu kategoriju sačinjavaju oni klubovi i športske udruge koje se redovito ili neredovito natječu u razvijenim i nerazvijenim sustavima natjecanja na nacionalnoj razini, ali nisu nositelji kvalitete u svojoj športskoj grani, športske škole koje su registrirane kao športske udruge isključivo za rad sa mlađim uzrastima, novoosnovane članice te klubovi koji imaju povremene i neobvezne sustave natjecanja, kao što su veteranski športski klubovi, studentska športska društva, amaterska športska društva, rekreativna športska društva i sl.

IV kategoriju čini 50 športskih klubova i udruga:

(VK “Bellevue – Dubrovnik”, Odbojkaški klub “Dubrovnik 2001.”m, Škola košarke “Dubrovnik”, NK Škola nogometa “Božo Broketa”, ŠK Nogometna škola “Jozo Matošić”, Ženski nogometni klub “Libertas”, Karate klub “Kakato, Pomorsko športsko ribarsko društvo “Batala, Amatersko ribolovno društvo “Orhan”, Pomorsko športsko ribolovno društvo “Octopus”, Ju jutsu klub “Dubrovnik”, Stolnoteniski klub “Dubrovnik”, Teniski klub “Libertas”, Judo klub “Ura nage”, Dubrovačko akademsko športsko društvo “Sveučilište”, Športski malonogometni klub “Dubrovnik HP”, Malonogometni klub “Geoplan Dubrovnik, Malonogometni klub “Lembo”, Malonogometni klub “Zaton”, Malonogometni klub “Ponedjeljak u 16”, Amatersko športsko društvo “Du docs”, Amatersko športsko društvo “Lopud, Skijaški klub “Dubrovnik, Skijaški klub “Libertas”, Vaterpolski klub “Taurus”, Klub za jedrenje na dasci “Maka”, Bridge klub “Dubrovnik”, Vaterpolski klub “Šipan”, Ultimate fight club “Gladiator”, Biljar klub “Dubrovnik”, Vaterpolski klub “Dubrovački veterani”, Veteranski košarkaški klub “Jug”, Hrvatski nogometni klub Dubrovnik “Veteran 79”, Auto moto klub “Ragusa racing”, Škola odbojke ” Dubrovnik”, Hrvatski jedriličarski klub ˝Busola˝, Jedriličarski klub “Zaton”, Streličarski klub “Sagitta libera”, Sportska školica” Dubrovnik”, Športsko društvo “Osojnik”, Malonogometni klub “Ombla”, Sportsko društvo „Mokošica“ Teniski klub ˝Mokošica˝, Rukometni klub „Mokošica“, Streljačko društvo „Dragovoljac“, NK Nogometna akademija “Libertas” , Vaterpolska škola Olympic, Športsko penjački klub Tarantela, Škola juda Mokošica, Škola bridža Dubrovnik)

Športski klubovi i udruge iz ove kategorije će se sufinancirati u skladu s financijskim mogućnostima, te će se im se pomoći u korištenju športskih objekata ukoliko za to postoje uvjeti.

Da bi stekli pravo za korištenje financijskih sredstava, športski klubovi i udruge IV kategorije, obvezni su dostaviti zahtjev sa godišnjim planom i programom rada kao dokaz obavljanja športske djelatnosti, a po primitku istih, o uvrštenju u Financijski plan, realizaciji i odobravanju iznosa za sufinanciranju odlučuje Izvršni odbor.

Športske udruge i klubovi se sufinanciraju se u skladu sa Mjerilima za vrednovanje programa kroz Program javnih potreba u športu. U obzir se uzimaju svi potrebni parametri radi unaprjeđenja te održanja razine športskog sustava i očuvanja postojeće vrhunske športske kvalitete. Programsko planiranje radi se po klupskim selekcijama. Pri programskom planiranju vodi se računa o tome da klubovi prema trenutnoj kvaliteti prelaze u viši ili niži rang natjecanja, te treba ostaviti prostora za eventualne korekcije. Klubove koji prelaze u niži razred treba u određenom vremenskom razdoblju pomno pratiti, ukoliko postoji realna mogućnost da svojim športskim rezultatima ponovo steknu uvjete za prelazak u viši razred, a Odluku o tome donosi Izvršni odbor Saveza.

DJELOVANJE DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA

Dubrovački savez športova, zajednica je športskih udruga Grada Dubrovnika u skladu s člankom 48. stavak 1. Zakona o športu, u svom djelokrugu osobito:

– utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa u skladu s Nacionalnim programom športa;

– potiče i promiče svekoliki šport, osobito šport djece i mladeži;

– usklađuje aktivnosti svojih članica i obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, objedinjuje i usklađuje programe športa, te daje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju;

– skrbi o kategoriziranim športašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu športsku pripremu za najkvalitetnije razine natjecanja;

– sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima;

– sudjeluje u ostvarivanja programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paralimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih;

– sudjeluje u unaprijeđenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;

– obavlja i druga poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i njegovim pravilima.

 

Dubrovački savez športova najrazvijenija je gradska zajednica športskih udruga u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, koja kroz redovno članstvo objedinjuje djelatnost 91 športskih udruga u okviru 30 športskih grana, a u privremeno članstvo s rokom trajanja od četiri godine primljene su 4 nove članice.

 

Dubrovački savez športova ima Stručnu službu koju čine 3 djelatnika i to glavni tajnik, tehnički referent i administrativni referent. Stručna služba obavlja sve poslove Saveza: opće, administrativne, stručne, knjigovodstvene i financijske poslove, opslužuje tijela Saveza i pomaže u radu članovima Saveza. Program u cijelosti osigurava sredstva za djelovanje Dubrovačkog saveza športova.

OSTALI PROGRAMI

Točkom „Ostali programi“ podržavaju se programe koji se odnose na redovitu djelatnost klubova ali ih nije moguće unaprijed planirati. Isti se tijekom godine mogu uvrstiti u Financijski plan sukladno mogućem rebalansu Proračuna Grada Dubrovnika. Točku služi kao potpora onim dubrovačkim klubovima čije su mlađe selekcije tijekom godine izborile pravo nastupa na završnicama Prvenstva te Kupa Hrvatske,odnosno odobrit će se sufinanciranje dodatnih troškova nastalih ispunjenjem normi i rezultata. Također, ova programska točka podržava i dodatne troškove organizacije, prijevoza, smještaja i kotizacija klubovima nositeljima kvalitete za ulazak u veći rang natjecanja, kao i za završnice na domaćim i međunarodnim natjecanjima koje su klubovi ostvarili tijekom natjecateljske godine, a koje nije bilo moguće planirati prilikom prijave programa kluba. Sufinanciranje će se vršiti u skladu sa Mjerilima za vrednovanje programa javnih potreba u športu, a odluku o raspodijeli financijskih sredstava donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

PROGRAMSKA PRIČUVA

Program podržava planiranje sredstava za programsku pričuvu Dubrovačkog saveza športova iz razloga što je karakter športskih programa podložan promjenama, a neke programe nije moguće unaprijed predvidjeti i isplanirati, te je za takve okolnosti potrebno predvidjeti sredstva. O namjeni sredstava programske pričuve odlučuje Izvršni odbor i predsjednik. U programu Programske pričuva, predsjednik Saveza može samostalno odlučivati o raspodjeli pričuve u visini sredstava do 30 000 kuna.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORTSKIM KLUBOVIMA

Programska točka 9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima se odnosi na subvencioniranje putovanja na gostujuća domaća prvenstvena i kup te obvezna međunarodna natjecanja. Program će se izvršavati u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa, Pravilnikom o sufinanciranju troškova prijevoza športskim klubovima, te kalendarima natjecanja nacionalnih saveza, a odluku o raspodijeli financijskih sredstava namijenjenih za ovaj program, donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018 g.
PRIHODI14.231.000,00
1.Sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika14.231.000,00
IZDACI
1.Međunarodna športska suradnja160.000,00
2.Tradicionalne manifestacije u športu355.000,00
3.Poticajni športski programi214.200,00
4.Razvojni športski programi319.800,00
5.Programi od zajedničkog interesa586.800,00
6.Programi športskih klubova10.546.700,00
7.Djelovanje Dubrovačkog saveza športova568.500,00
8.Ostali programi/Programska pričuva180.000,00
9.Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima1.300.000,00
10.UKUPNO:14.231.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Međunarodna športska suradnja160.000,00
1.1Veslački klub “Nepun”- Međunarodna veslačka regata,Pescara,Italija 2018.g25.000,00
1.2Veslački klub “Nepun”- Međunarodni veslački maraton,Vukovar – Ilok, 2018.g25.000,00
1.3Košarkaški klub “Dubrovnik”- Međunarodni koš.turnir za kadete,Ardres,Francuska,2018.g25.000,00
1.5Rukometni klub HM “Dubrovnik”- Međunarodni turnir za mlade Teramo,Italija 2018.g20.000,00
1.6Šahovski klub “Dubrovnik”- Međunarodni šahovski turnir “Dubrovnik open 2018.g”25.000,00
1.7Rukometni klub HM “Dubrovnik”- Međunarodni turnir za juniore,lipanj 2018.g20.000,00
1.8Košarkaški klub “Dubrovnik”- Uskršnji turnir za mlađe kadete 2018.g20.000,00
2.Tradicionalne manifestacije u športu355.000,00
2.1Športski tenis klub “Dubrovnik”- Dubrovnik open,M i Ž, 2018.g30.000,00
2.2VK Jug – Memorijalni vaterpolski turnir “Tomo Udovičić ” 2018. g40.000,00
2.3Jedrilčarski klub “Orsan”- Južnodalmatinska regata-Krstaš, 2018.g20.000,00
2.4Jedrilčarski klub “Orsan”- Dubrovačka regata,Optimist i Laser, 2018.g20.000,00
2.5Judo klub “Dubrovnik 1966”- Međunarodni judo turnir “Judo cup Dubrovnik, 2018.g”40.000,00
2.6Auto klub “Dubrovnik racing”- Međunarodna brdska utrka, 2018.g20.000,00
2.7Veslački klub “Nepun”- Međunarodna veslačka regata,Sempres primus, 2018.g25.000,00
2.8Stolnoteniski klub “Libertas”- Kup Nancy Evans, 2018.g25.000,00
2.9Rukometni klub HM “Dubrovnik”- Memorijalni turnir za kadete “Bruno Glanz”,2018.g20.000,00
2.10Judo klub “Dubrovnik”- Međunarodni turnir ” Dubrovnik open, 2018.g”20.000,00
2.11Plivački klub “Jug”- Plivački miting “Dubrovnik”, 2018.g20.000,00
2.12Plivački klub “Jug”- Međunarodni plivački miting “Zlatni Orlando”, 2018.g30.000,00
2.13Škola košarke”Dubrovnik”- Međunarodna škola košarke Libertas 2018.g25.000,00
2.14Badmintonski klub ˝Aedium˝ – Junior Valamar Cup 201820.000,00

 

 

 

 

 

 

3.Poticajni športski programi214.200,00
3.1.Potpora perspektivnim mladim športašima195.000,00
3.1.1.Natjecateljski programi perspektivnih mladih športaša102.600,00
3.1.2.Stipendije perspektivnim mladim športašima92.400,00
3.2.Stipendije športaša19.200,00
3.2.1.Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a19.200,00
4.Razvojni športski programi319.800,00
4.1.17. Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika52.000,00
4.2.Školovanje kadrova112.800,00
4.3.Promidžbena djelatnost80.000,00
4.3.1.Športski godišnjak Dubrovačkog saveza športova55.000,00
4.3.2.Informatička djelatnost u športu25.000,00
4.4.Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša50.000,00
4.6.Projekt „Odaberi sport “25.000,00
5.Programi od zajedničkog interesa586.800,00
5.1.Zdravstvena zaštita športaša188.000,00
5.1.1.Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović140.000,00
5.1.2.Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša48.000,00
5.2.Športski rekviziti i oprema65.000,00
5.3.Nagrađivanje najboljih športskih rezultata u protekloj godini250.000,00
5.4.Korištenje športskih objekata83.800,00

 

 

 

 

 

 

 

6.Programi športskih klubova10.546.700,00
KLUBOVIStručni radRedoviti programUkupni program kluba
I Kategorija10.546.700,00
6.1.Vaterpolski klub ˝Jug˝420.000,001.668.800,002.088.800,00
II Kategorija
a) Momčadski i ekipni sportovi
6.2Košarkaški klub ˝Dubrovnik”252.000,00262.000,00514.000,00
6.3Ženski košarkaški klub ˝Ragusa˝168.000,00359.100,00527.100,00
6.4Ženski odbojkaški klub ˝Dubrovnik˝252.000,00244.600,00496.600,00
6.5Malonogometni klub “SQUARE”84.000,00299.000,00383.000,00
6.6Rukometni klub HM ˝Dubrovnik˝168.000,00297.600,00465.600,00
6.7Nogometni klub ˝Gošk˝168.000,00512.200,00680.200,00
b) Pojedinačni športovi
6.8Auto klub “Dubrovnik racing”36.000,00232.500,00268.500,00
6.9Judo klub ˝Dubrovnik 1966˝168.000,00160.700,00328.700,00
6.10Stolnoteniski klub ˝Libertas Marinkolor˝168.000,00211.200,00379.200,00
6.11Šahovski klub ˝Dubrovnik˝36.000,00102.800,00138.800,00
6.12Streljačko društvo “Dubrovnik˝36.000,0099.700,00135.700,00
6.13Športski tenis klub ˝Dubrovnik˝168.000,00116.900,00284.900,00
c) Športovi na vodi i moru
6.14Plivački klub ˝Jug˝336.000,00231.500,00567.500,00
6.15Jedriličarski klub ˝Orsan˝168.000,00179.500,00347.500,00
6.16Veslački klub ˝Neptun˝168.000,00206.100,00374.100,00
6.17Ronilački klub “Dubrovnik”36.000,0071.200,00107.200,00

 

 

 

 

 

III KategorijaStručni radRedoviti programUkupni program kluba
6.18Atletski klub ˝Dubrovnik˝136.800,00138.000,00274.800,00
6.19Športski ženski nogometni klub ˝Ombla˝36.000,0091.100,00127.100,00
6.20Badmintonski klub ˝Aedium˝110.400,0066.700,00177.100,00
6.21Judo klub ˝Dubrovnik˝136.800,0082.700,00219.500,00
6.22Ženski odbojkaški klub ˝Nova Mokošica˝84.000,0077.600,00161.600,00
6.23Gimnastički klub ˝Dubrovnik˝36.000,0057.900,0093.900,00
6.24Ženski vaterpolski klub ˝Jug˝36.000,00110.800,00146.800,00
6.25Planinarsko društvo ˝Dubrovnik˝0,0046.500,0046.500,00
6.26Boćarski savez Grada Dubrovnika
6.26.1Boćarski klub ˝Hidroelektrana˝0,0065.800,0065.800,00
6.26.2Boćarski klub “KOMOLAC”0,0065.800,0065.800,00
6.26.3Boćarski klub “Hajduk”0,0040.300,0040.300,00
6.26.4Boćarski klub “Torcida OSOJNIK”0,0040.300,0040.300,00
6.26.5Boćarski klub “OMBLA”0,0040.300,0040.300,00
6.26.6Boćarski klub “GROMAČA”0,0040.300,0040.300,00
6.26.7Boćarski klub “Montovjerna”0,0018.200,0018.200,00
6.26.8Športsko boćarsko društvo “STRIJELAC”0,0018.200,0018.200,00
6.26.9Boćarski klub “PETKA”0,0018.200,0018.200,00
6.26.10Boćarski klub “BOSANKA “0,0018.200,0018.200,00
6.26.11Boćarski klub “ORAŠAC “0,0018.200,0018.200,00
6.26.12Funkcioniranje gradskog saveza za 2018 g.0,0018.200,0018.200,00
IV KategorijaStručni radRedoviti programUkupni program kluba
6.27Vaterpolski klub ˝Bellevue – Dubrovnik˝0,00 kn160.700,00 kn160.700,00 kn
6.28Muški odbojkaški klub ˝Dubrovnik 2001˝0,00 kn102.400,00 kn102.400,00 kn
6.29Judo klub ˝Ura nage˝0,00 kn76.300,00 kn76.300,00 kn
6.30Karate klub ˝Kakato˝0,00 kn62.500,00 kn62.500,00 kn
6.31NK Nogometna akademija “Libertas”0,00 kn60.200,00 kn60.200,00 kn
6.32Bridge klub “Dubrovnik”0,00 kn36.900,00 kn36.900,00 kn
6.33Ultimate fight klub “Gladiator˝0,00 kn30.000,00 kn30.000,00 kn
6.34Vaterpolski klub ˝Dubrovački veterani˝0,00 kn25.000,00 kn25.000,00 kn
6.35Pomorsko športsko R.D. “BATALA”0,00 kn24.900,00 kn24.900,00 kn
6.36Auto moto klub “Ragusa racing”0,00 kn22.400,00 kn22.400,00 kn
6.37Ju jutsu klub ˝Dubrovnik˝0,00 kn20.800,00 kn20.800,00 kn
6.38Tenis klub ˝Libertas˝0,00 kn20.500,00 kn20.500,00 kn
6.39Vaterpolski klub ˝Šipan˝0,00 kn19.300,00 kn19.300,00 kn
6.40Biljar klub “Dubrovnik”0,00 kn17.900,00 kn17.900,00 kn
6.41Amaterski ribarski Š.K. “ORHAN”0,00 kn14.800,00 kn14.800,00 kn
6.42Stolnoteniski klub ˝Dubrovnik˝0,00 kn12.600,00 kn12.600,00 kn
6.43HNK ˝Dubrovnik Veteran 79˝0,00 kn11.400,00 kn11.400,00 kn
6.44Vaterpolski klub ˝Taurus˝0,00 kn9.200,00 kn9.200,00 kn
6.45Amatersko športsko društvo “LOPUD”0,00 kn7.700,00 kn7.700,00 kn
6.46Veteranski košarkaški klub ˝Jug˝0,00 kn8.300,00 kn8.300,00 kn
6.47Rukometni klub «Mokošica»0,00 kn7.600,00 kn7.600,00 kn
6.48Streljačko društvo »Dragovoljac»0,00 kn7.200,00 kn7.200,00 kn
6.49Du. Sportsko A.D. “SVEUČILIŠTE”0,00 kn6.200,00 kn6.200,00 kn
6.50Malonogometni klub “ZATON”0,00 kn3.600,00 kn3.600,00 kn
6.51Malonogometni klub “LEMBO”0,00 kn3.600,00 kn3.600,00 kn
6.52Malonogometni klub “GEOPLAN”0,00 kn3.600,00 kn3.600,00 kn
6.53Malonogometni klub “Gromača”0,00 kn3.600,00 kn3.600,00 kn
6.54Malonogometni klub “PON U 16”0,00 kn1.800,00 kn3.600,00 kn
6.55Škola odbojke ” Dubrovnik”0,00 kn1.800,00 kn1.800,00 kn
6.56Sportska školica ” Dubrovnik”0,00 kn1.800,00 kn1.800,00 kn
6.57Športsko društvo “Osojnik”0,00 kn1.800,00 kn1.800,00 kn
6.58Malonogometni klub “Ombla”0,00 kn1.800,00 kn1.800,00 kn

 

 

 

 

 

7.Djelovanje Dubrovačkog saveza športova568.500,00
7.1.Bruto plaće za zaposlene347.800,00
7.2.Doprinosi na plaće74.500,00
7.3.Prijevoz na posao9.000,00
7.4.Ostali nenavedeni rashodi na zaposlene22.000,00
7.5.Materijalni i ostali troškovi115.200,00
8.Ostali programi/Programska pričuva180.000,00
8.1.Programska pričuva180.000,00
9.Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima1.300.000,00
9.1.Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za domaća natjecanja850.000,00
9.2.Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za međunarodna natjecanja450.000,00

 

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik, ______________ 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Marko Potrebica

Dostaviti:

 1. Službeni glasnik Grada Dubrovnika
 2. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
 3. Pismohrana